CONTACT LIST
Shri C.V.Som
Chairman - Gujarat Housing Board
Shri. P.J.Patel: 079-27447000
Housing Commissioner - Gujarat Housing Board
-
Officer On Special Duty Slum cell Shri K.S. Yagnik Phone: 079-27447017
Chief Engineer Shri B.N.Patel Phone: 079-27447006
Deputy Housing Commissioner Shri K.S.Yagnik Phone: 079-27447000
Superintending Engineer Shri B. N. Patel Phone: 079-27447007
Superintending Engineer - 2 Shri H.V.Zadafiya Phone: 079-27447000
F.A.& C.A.O. Shri B.C.Danak Phone: 079-27447013
Accounts Officer Shri H.D.Batra Phone: 079-27447014
Accounts Officer Shri S.R.Sanghvi Phone:
Administrative Officer Shri D. D. Parmar Phone: 079-27447000
Resident Audit Officer Phone: 079-27447000
Legal Advisor Shri A.S.Pandya Phone: 079-27447000
Executive Engineer Slum cell Phone: 079-27499260/80
Executive Engineer Ahmedabad Shri N.R.Gupta Phone: 079-27447011
Estate Manager Ahmedabad Shri I.P.Modia Phone: 079-27447012
General Number GHB Fax: 079- 27447016